Bad a Gina
VRH A
V nedli 3. dubna 2005 se narodilo 9 malch ttek,
est fenek a ti psi (od Bada + Giny).
 
Pt tdn
Aemy Jean
t..3866
domov: Slovensko
  Aemy
Alanis Moriset
t..3868
domov: Rakousko
  Alanis
Alice Cooper
t..3869
domov: R
  Alice
Amigo Dark
t..3863
domov: R
  Amigo
Annie From
t..3870
domov: R
  Annie
Airinne Sarah
t..3867
domov: R
  Arinne
Aron Ashwill
t..3864
domov: Polsko
  Aron
Arwen Francis
t..3871
domov: R
  Arwen
Ayk Moris
t..3865
domov: R
  Ayk


Zpt na odchovy
Pejt na hlavn strnku